1 - نظر شما در خصوص کیفیت محتوای ارائه شده در این بخش چیست؟


2 - نظر شما در خصوص تنوع موضوعات این بخش چیست؟


3 - نظر شما در خصوص اطلاع رسانی این بخش چیست؟


4 - نظر شما در خصوص نظم و انضباط این بخش چیست؟


5 - نظر شما در خصوص امکانات و خدمات ارائه شده در این بخش چیست؟


6 - نظر شما در خصوص نحوه برخورد و پاسخگویی در این بخش چیست؟


7 - نظر شما در خصوص داوری و ارزیابی مسابقه ربات همکار در این بخش چیست؟


8 - نظر شما در خصوص داوری و ارزیابی مسابقه ربات تعقیب خط در این بخش چیست؟


9 - نظر شما در خصوص داوری و ارزیابی مسابقه ربات جنگجو در این بخش چیست؟


10 - نظر شما در خصوص داوری و ارزیابی مسابقه ربات آتش نشان در این بخش چیست؟


11 - نظر شما در خصوص داوری و ارزیابی مسابقه ربات نمایشی در این بخش چیست؟


12 - نظر شما در خصوص داوری و ارزیابی مسابقه ماشین های کنترلی در این بخش چیست؟


13 - نظر شما در خصوص داوری و ارزیابی مسابقه سازه ماکارونی هدفمند در این بخش چیست؟


14 - نظر شما در خصوص داوری و ارزیابی مسابقه سازه ماکارونی راندمانی در این بخش چیست؟


15 - نظر شما در خصوص داوری و ارزیابی مسابقه سازه ماکارونی ستون فشاری سنگین در این بخش چیست؟


16 - نظر شما در خصوص داوری و ارزیابی مسابقه سازه بالسایی تاورترین در این بخش چیست؟


17 - نظر شما در خصوص داوری و ارزیابی مسابقه موشک آبی پرتابی در این بخش چیست؟


18 - نظر شما در خصوص داوری و ارزیابی مسابقه هاورکرافت در این بخش چیست؟


19 - نظر شما در خصوص داوری و ارزیابی مسابقه گلایدر ساده چیست؟


20 - نظر شما در خصوص داوری و ارزیابی مسابقه گلایدر سازه ای چیست؟


21 - نظر شما در خصوص داوری و ارزیابی مسابقه موشک آبی چتردار چیست؟


22 - نظر شما در خصوص داوری و ارزیابی مسابقه موشک کاغذی چیست؟


23 - نظر شما در خصوص داوری و ارزیابی مسابقه ایده شو، دیده شو چیست؟


24 - نظر شما در خصوص داوری و ارزیابی مسابقه کمیکار، لیگ امتیازی چیست؟


25 - نظر شما در خصوص داوری و ارزیابی مسابقه کمیکار، لیگ عملکرد چیست؟


26 - نظر شما در خصوص داوری و ارزیابی مسابقه کمیکار، لیگ آزاد چیست؟


27 - نظر شما در خصوص داوری و ارزیابی مسابقه ابر حباب و حباب مقاوم چیست؟


28 - نظر شما در خصوص داوری و ارزیابی مسابقه کاپ فیزیک ایران چیست؟


29 - نظر شما در خصوص داوری و ارزیابی مسابقه فوتومیکروگراف چیست؟


30 - نظر شما در خصوص داوری و ارزیابی مسابقه پیل سوختی میکروبی چیست؟


31 - نظر شما در خصوص داوری و ارزیابی مسابقه طراحی و چاپ سه بعدی چیست؟


32 - نظر شما در خصوص داوری و ارزیابی مسابقه ساخت بازی های فکری و مهارتی چیست؟


33 - نظر شما در خصوص داوری و ارزیابی مسابقه محتواسازی تلفن همراه چیست؟


34 - نظر شما در خصوص داوری و ارزیابی مسابقه برنامه نویسی چیست؟


35 - نظر شما در خصوص داوری و ارزیابی مسابقه مکاسیستم چیست؟


36 - نظر شما در خصوص داوری و ارزیابی مسابقات آزمایشگاهی چیست؟


37 - نظر شما در خصوص داوری و ارزیابی مسابقه نجات تخم مرغ چیست؟


38 - نظر شما در خصوص داوری و ارزیابی مسابقه آبگرمکن خورشیدی چیست؟


39 - نظر شما در خصوص داوری و ارزیابی مسابقه خودروهای خورشیدی چیست؟


40 - نظر شما در خصوص داوری و ارزیابی مسابقه توبین های بادی چیست؟


41 - به نظر شما نقاط اصلی قوت و ضعف این بخش از جشنواره چه بوده است؟
42 - برای بهتر شدن طرح هدایت پروژه های اینترنتی تبیان چه پیشنهادی دارید؟
  • وبگردی