• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
1 - نظر شما در خصوص کیفیت محتوای ارائه شده در این بخش چیست؟


2 - نظر شما در خصوص تنوع موضوعات این بخش چیست؟


3 - نظر شما در خصوص اطلاع رسانی این بخش چیست؟


4 - نظر شما در خصوص زمان بندی ارائه ها در این بخش چیست؟


5 - نظر شما در خصوص نظم و انضباط این بخش چیست؟


6 - نظر شما در خصوص امکانات و خدمات ارائه شده در این بخش چیست؟


7 - نظر شما در خصوص نحوه برخورد و پاسخگویی در این بخش چیست؟


8 - نظر شما در خصوص داوری و ارزیابی موضوع علوم اجتماعی و انسانی در این بخش چیست؟


9 - نظر شما در خصوص داوری و ارزیابی موضوع علوم دینی و معارف اسلامی در این بخش چیست؟


10 - نظر شما در خصوص داوری و ارزیابی موضوع علوم زیستی در این بخش چیست؟


11 - نظر شما در خصوص داوری و ارزیابی موضوع علوم فیزیکی در این بخش چیست؟


12 - نظر شما در خصوص داوری و ارزیابی موضوع زیست فناوری در این بخش چیست؟


13 - نظر شما در خصوص داوری و ارزیابی موضوع هنر و معماری در این بخش چیست؟


14 - نظر شما در خصوص داوری و ارزیابی موضوع فنی و مهندسی در این بخش چیست؟


15 - نظر شما در خصوص داوری و ارزیابی موضوع علوم شیمی در این بخش چیست؟


16 - نظر شما در خصوص داوری و ارزیابی موضوع نانو در این بخش چیست؟


17 - نظر شما در خصوص داوری و ارزیابی موضوع علوم کامپیوتر در این بخش چیست؟


18 - نظر شما در خصوص داوری و ارزیابی موضوع نجوم در این بخش چیست؟


19 - به نظر شما نقاط اصلی قوت و ضعف این بخش از جشنواره چه بوده است؟
20 - برای بهتر شدن طرح هدایت پروژه های اینترنتی تبیان چه پیشنهادی دارید؟