1 - نام و نام خانوادگی صاحب اثر
2 - نام اعضای گروه (در صورت کار گروهی)
3 - تلفن ثابت
4 - تلفن همراه
5 - آدرس پستی
6 - کد پستی
7 - پست الکترونیکی
8 - نام اثر