2 - نام اعضای گروه
3 - تلفن ثابت
4 - موبایل
5 - آدرس پستی
6 - کدپستی
7 - آدرس الکترونیکی
8 - نام اثر