1 - در مسجد سنگی که هر سه دوست با ناراحتی و بغض نشسته بودند چه کسی سکوت را شکست؟
2 - علت اینکه امام حسن (ع) حکومت را به معاویه واگزار کرد چه بود؟
3 - وقتی یاران امام حسن بن علی کوفه را ترک کردند ، چند چند تن از کوفیان همراه آن ها برای جنگ آماره شدند ؟
4 - کوفیان چگونه افرادی بودند؟
5 - امام حسن بن علی کوفیان را در کدام جنگ به جهاد دعوت کرد؟
6 - کوفیان به دستور چه کسی پشت امام دوم را خالی کردند؟
7 - چرا کوفیان پشت امام دوم را خالی کردند؟
8 - از نظر سخنگوی مسجد علت زنده بودن شیعیان واقعی ائمه اطهار چه بود؟
9 - معاویه چه چیزی را خطری بزرگ برای خود می دید؟
10 - بهترین الگوی ما مسلمانان که در این کتاب اشاره شده است چیست؟