کاربر گرامی، زمان استفاده از این بخش به پایان رسیده است.
1 - کدام یک از این منابع در رد تحریف قرآن نگاشته نشده است؟2 - «ترس المؤمن» در روایات اسلامی به کدام گزینه اشاره دارد؟3 - از جمله اختلافات اعتقادی میان اهل سنت که منجر به خون ریزی میان آنها شده عبارت است از:4 - «انساب الاشراف» تألیف چه کسی است؟5 - وهابیان با سایر مسلمین در کدام گزینه اختلاف نظر ندارند؟6 - این جمله از چه کسی است؟ «متعتان کانتا مشروعین فی عهد رسول الله (ص) واناانهی عنها متعه الحج ومتعه النساء»7 - کدام یک از رواه حدیث به "حبر الأمه" مشهور است؟8 - سجده بر چه چیزی نادرست است؟9 - کدام یک از این صحابه مقداری سنگ ریزه داغ صحرا را آن قدر دست به دست می کرد تا بتواند برآن سجده کند؟10 - تعبیر "طرفی النهار" و "زلفامن الیل" اشاره به کدام گزینه دارد؟