کاربر گرامی، زمان استفاده از این بخش به پایان رسیده است.
1 - انتظار شما از کانال تبیان چیست؟2 - به نظر شما روند انتشار مطالب در کانال به چه شکل باشد؟


3 - بیشتر از کدام مطالب استفاده می کنید؟4 - ارزیابی شما از عملکرد کانال چیست؟