1 - چقدر حاضرید برای تور هزینه کنید؟(تورهای داخلی)



2 - دوست دارید سفرتان چند روزه باشد؟



3 - چه وسیله ای را برای سفرتان بیشتر ترجیح می دهید؟



4 - دوست دارید در طول سفر کجا مستقر شوید؟



5 - دوست دارید چه ایامی از سال سفر کنید؟

6 - بیشتر ترجیح می دهید با چه کسانی همسفر باشید؟



7 - انتظار دارید چه خدماتی در تورها دریافت کنید؟


8 - چه مکان هایی را بیشتر برای سفر ترجیح می دهید؟