1 - چقدر حاضرید برای تور هزینه کنید؟(تورهای داخلی)2 - دوست دارید سفرتان چند روزه باشد؟3 - چه وسیله ای را برای سفرتان بیشتر ترجیح می دهید؟4 - دوست دارید در طول سفر کجا مستقر شوید؟5 - دوست دارید چه ایامی از سال سفر کنید؟

6 - بیشتر ترجیح می دهید با چه کسانی همسفر باشید؟7 - انتظار دارید چه خدماتی در تورها دریافت کنید؟


8 - چه مکان هایی را بیشتر برای سفر ترجیح می دهید؟