از دیدگاه شما با توجه به رقابت تنگاتنگ ریاست مجلس دهم شورای اسلامی، چه کسی بر این کرسی تکیه خواهد زد؟