کاربر گرامی، زمان استفاده از این بخش به پایان رسیده است.
1 - نام مدرسه با ذکر مقطع:
2 - نام و نام خانوادگی مدیر مدرسه:
3 - نوع مدرسه:

4 - آدرس مدرسه:
5 - کدپستی مدرسه:
6 - تلفن تماس مدرسه + کد (پیش شماره):
7 - آدرس سایت مدرسه:
8 - آدرس صندوق پستی (ایمیل) مدرسه:
30 - مقطع:
9 - تعیین نوع مسابقه:
10 - تعیین زیربخش مربوطه:
11 - نام پروژه:
12 - نام و نام خانوادگی دبیر راهنمای پروژه:
13 - شماره تلفن همراه دبیر:
14 - آدرس صندوق پستی (ایمیل) دبیر :
15 - نفر اول:
16 - نام کاربری تبیان:
17 - آدرس صندوق پستی (ایمیل):
18 - نفر دوم:
19 - نام کاربری تبیان:
20 - آدرس صندوق پستی (ایمیل):
21 - نفر سوم:
22 - نام کاربری تبیان:
23 - آدرس صندوق پستی (ایمیل):
24 - نفر چهارم:
25 - نام کاربری تبیان:
26 - آدرس صندوق پستی (ایمیل):
27 - نفر پنجم:
28 - نام کاربری تبیان:
29 - آدرس صندوق پستی (ایمیل):