• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
کاربر گرامی، زمان استفاده از این بخش به پایان رسیده است.
1 - نام مدرسه:
2 - نام و نام خانوادگی مدیر مدرسه:
3 - نوع مدرسه:

4 - آدرس مدرسه:
5 - کدپستی مدرسه:
6 - تلفن تماس مدرسه + کد (پیش شماره):
7 - آدرس سایت مدرسه:
8 - آدرس صندوق پستی (ایمیل) مدرسه:
9 - مقطع:
10 - تعیین نوع مسابقه :
11 - تعیین زیربخش مربوطه:
12 - نام پروژه:
13 - نام و نام خانوادگی دبیر راهنمای پروژه:
14 - شماره تلفن همراه دبیر:
15 - آدرس صندوق پستی (ایمیل) دبیر :
16 - نفر اول:
17 - نام کاربری تبیان:
18 - آدرس صندوق پستی (ایمیل):
19 - نفر دوم:
20 - نام کاربری تبیان:
21 - آدرس صندوق پستی (ایمیل):
22 - نفر سوم:
23 - نام کاربری تبیان:
24 - آدرس صندوق پستی (ایمیل):
25 - نفر چهارم:
26 - نام کاربری تبیان:
27 - آدرس صندوق پستی (ایمیل):
28 - نفر پنجم:
29 - نام کاربری تبیان:
30 - آدرس صندوق پستی (ایمیل):