به نظر شما برای عبور از بحران کم‌آبی در کشور چه باید کرد؟