به نظر شما درچه بازه زمانی یک خانم باید تلفن همراه همسرش را باز بینی کند؟