• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی

مشخصات مدرسه

- نام مدرسه با ذکر مقطع:
- نام و نام خانوادگی مدیر مدرسه:
- نوع مدرسه:

- آدرس مدرسه:
- کد پستی مدرسه:
- تلفن تماس مدرسه + کد (پیش شماره):
- آدرس سایت مدرسه:
8 - آدرس صندوق پستی (ایمیل) مدرسه:

مشخصات پروژه

- تعیین نوع مسابقه:
- تعیین زیر بخش مربوطه:

- نام و نام خانوادگی دبیر راهنمای پروژه:
- نام پروژه :
- شماره تلفن همراه دبیر:
- آدرس صندوق پستی (ایمیل) دبیر :

نام و نام خانوادگی دانش آموزان اعضای گروه :

- نفر اول:
- نام کاربری تبیان :
- آدرس صندوق پستی (ایمیل):

- نفر دوم:
- نام کاربری تبیان :
- آدرس صندوق پستی (ایمیل):

- نفر سوم:
- نام کاربری تبیان :
- آدرس صندوق پستی (ایمیل):

- نفر چهارم:
- نام کاربری تبیان :
- آدرس صندوق پستی (ایمیل):