کاربر گرامی، زمان استفاده از این بخش به پایان رسیده است.

دوست عزیز! پر کردن تمامی فیلد ها اجباری است.


مشخصات مدرسه

1 - نام مدرسه
2 - نام و نام خانوادگی مدیر مدرسه
3 - نوع مدرسه

4 - آدرس پستی مدرسه
5 - کدپستی
6 - تلفن تماس مدرسه + کد (پیش شماره)
7 - آدرس سایت مدرسه
8 - آدرس صندوق پستی (ایمیل) مدرسه: وجود

مشخصات دبیر

9 - نام و نام خانوادگی دبیر راهنما
10 - شماره تلفن همراه
11 - آدرس صندوق پستی (ایمیل)

مشخصات پروژه

12 - نام پروژه (موضوع)
13 - در کدام بخش جشنواره ثبت نام می کنید؟

14- نام و نام خانوادگی اعضای گروه

نفر اول:
نفر دوم:
نفر سوم:
نفر چهارم:
نفر پنجم: