به نام خدا

توهین در هر آیین و دیاری ناپسند است تا چه رسد که توهین به ساحتی مقدس و حضرتی آسمانی باشد. وجودی که هادی عالم و آدم است و امام خوبیها!
اکنون در این مقال حرف را کوتاه می کنیم چون دل ریش و حال زارمان از بی حرمتی نزار است و نایی جز برای فریاد ای وای نیست.
تنها آمده ایم با شما که اهل ادب هستید و گوهرشناس و البته با غیرت قدسی، همراه شویم و بر این ننگی که رقم خورده، بخروشیم.
آهای آدم ها که هنوز در این نعره آتش و آهن که از زمین و زمینیان برخاسته، چشم بر آستان آسمان دارید و دلی که حریم خوبیهاست!
آهای مردان عصر نامردی، ای شیعیان!
بیایید محکوم کنیم بی حرمتی به ساحت پاک امام هادی (علیه السلام) را بیایید با طنین السلام علیک یا علی ابن محمد النقی، جیغ خفاشان کور را که تاب نور ندارند؛ نابود کنیم.

پی نوشت: اینجا عرصه اعتراض و محکوم کردن اهانت آن خواننده کذایی به ساحت حضرت علی النقی، امام هادی علیه السلام است. با امضای این صفحه ارادت خود را به پاکی و امام پاکیها عرضه کنید.