کاربر گرامی، زمان استفاده از این بخش به پایان رسیده است.
1 - لطفا 2 نفر از لیست زیر را به عنوان نماینده حوزه انتخابیه گرگان انتخاب کنید.
نظرسنجی انتخابات 3؛ لیست گلستان
  • لطفا 2 نفر از لیست زیر را به عنوان نماینده حوزه انتخابیه گرگان انتخاب کنید.

شرکت کنندگان: 17 نفر