کاربر گرامی، زمان استفاده از این بخش به پایان رسیده است.
1 - لطفا 2 نفر از لیست زیر را به عنوان نماینده حوزه انتخابیه سنندج انتخاب کنید.

نظرسنجی انتخابات 3؛ لیست کردستان
  • لطفا 2 نفر از لیست زیر را به عنوان نماینده حوزه انتخابیه سنندج انتخاب کنید.

شرکت کنندگان: 4 نفر