1 - دا اسم كدام يك از شخصيت‌هاي كتاب است؟2 - پدر راوي در كدام يك از محل‌هاي زير به شهادت رسيد؟3 - مركز سازماندهي نيروها در خرمشهر در كتاب دا كدام يك از مراكز زير بود؟4 - براي بردن پيكر علي از ... به ... نياز به يك دستگاه وسيله نقليه داشتم.5 - روز اولين ملاقات با حضرت امام (ره) قبل از ساعت چه كسي را ديد؟6 - لطفا جنسیت خود را مشخص کنید

7 - لطفا سطح تحصیلات خود را مشخص کنید
8 - لطفا سن خود را بصورت دو رقم عددی (مانند 24) وارد کنید
9 - نحوه آشنايي شما با كتاب دا؟
10 - در خصوص كتاب دا كدام يك از گزينه‌هاي زير براي شما پيش آمده است؟

11 - آيا تاكنون كتاب دا را هديه نموده‌ايد؟
12 - آيا سن پايين راوي كتاب و رنجي كه او متحمل شده است مي‌تواند از جذابيت‌هاي كتاب محسوب گردد؟
13 - آيا جنسيت راوي (زن بودن او ) و پذيرفتن مسئوليت هاي سنگين مي تواند از جذابيت‌هاي كتاب محسوب گردد؟
14 - آيا وجود يك دختر هفده ساله در غسال خانه مي‌تواند جزو جذابيت‌هاي كتاب محسوب گردد؟
15 - سادگي بيان خاطرات به همراه ساده زيستي راوي كتاب در زمان جنگ، مي‌تواند از جذابيت‌هاي كتاب محسوب گردد؟
16 - استفاده از جمله «چند ماه بود كه از بابا خبري نداشتيم» در آغاز خاطره در فصل اول كه موجب برانگيختن حس كنجكاوي خوانندگان مي‌شود مي‌تواند از جذابيت‌هاي كتاب محسوب گردد؟
17 - بيان ارتباط عاطفي بين اعضاي خانواده با توجه به مشكلات عديده اقتصادي آنان مي تواند از جذابيت هاي كتاب محسوب گردد؟
18 - آيا تغيير محيط زندگي و اتفاقات تازه در فصول اوليه كتاب در جذابيت هاي آن موثر بوده است؟
19 - آيا مطالعه درد و رنج زنان و مردان و كودكان در حماسه دفاع خرمشهر كه هرگز از سوي خواننده مشاهده نشده‌اند مي‌تواند به جذابيت كتاب كمك نمايد؟
20 - آيا به نظر شما تكيه به نظام ارزشها (وطن پرستي ، دينداري ، ايثار و از خود گذشتگي) در كتاب دا مي‌تواند از جذابيت‌هاي كتاب محسوب گردد؟
21 - آيا در صورت حذف برخي وقايع در كتاب (كار در غسالخانه ، روابط عاطفي خانوادگي، رنج و اندوه مردم خرمشهر) در مطالعه كتاب اثرگذار خواهد بود؟
22 - آيا محتواي كتاب (زندگي هموطنان در زمان جنگ) مي‌تواند از جذابيت‌هاي كتاب محسوب گردد؟
23 - آيا استفاده از سبكي در كتاب كه وقايع تعريف شده در ذهن خواننده تداعي شده و او در تصور وقايع در ذهن همچون يك فيلم سينمايي آن را با جذابيت دنبال نمايد از جذابيت‌هاي كتاب محسوب مي‌گردد؟
24 - آيا نحوه اطلاع رساني و تبليغات در نظر گرفته شده جهت معرفي كتاب دا مي‌تواند از عوامل شناخت آن توسط مخاطب باشد؟
25 - آيا به نظر شما محتواي كتاب در سطحي قراردارد كه بعداز مطالعه، ‌در محفل دوستان و نزديكان خود شخصا به تبليغ آن اقدام نماييد؟
26 - آيا به نظر شما كتاب دا توانسته است تا پايان ارتباط خود را با مخاطب حفظ نمايد؟