سوالات آزمون کلاس درس موضوعی ویژه ی دبیران درس « زیست شناسی »-سال تحصیلی ۹۱-۹۰

کاربر گرامی، زمان استفاده از این بخش به پایان رسیده است.
نام :
نام خانوادگی:
کد پرسنلی:
1 - چند نوع از گيرنده هاي زير هم در سطح بدن و هم در داخل بدن قرار دارند؟ .Aشيميايي .B درد .Cنوري .Dمكانيكي .E دمايي2 - با حل شدن مولكولهاي غذا در بزاق، اين مولكولها به پروتئين هاي غشايي .......... متصل مي شوند.3 - با نگاه كردن به تصوير زير از فاصله اي بسيار نزديك مي توان به وجود كدام جزء چشم پي برد؟4 - تعداد كدام يك از بقيه بيشتر است؟5 - در يك سلول غير زنده چه تعداد از فرايند هاي زير انجام مي شود؟ اسمز-انتشار-انتشار تسهيل شده- انتقال فعال- آندوسيتوز-اگزوسيتوز6 - براي تشخيص قند هاي احياءكننده از كدام معرف استفاده مي شود؟7 - حلقه هاي ساليانه ..................8 - در آزمایش جداسازی رنگیزه‌های نوری در گیاهان نقش بنزين چيست؟9 - ساقه ي جوان حاصل از جوانه زني دانه ي كدام يك از گياهان زير به صورت مستقيم رشد كرده و لپه ها زير زمين باقي مي مانند؟10 - كدام يك در هماتوكريت نقش ندارد؟