سوالات آزمون کلاس درس موضوعی ویژه ی دبیران درس « شیمی »-سال تحصیلی ۹۱-۹۰

کاربر گرامی، زمان استفاده از این بخش به پایان رسیده است.
نام:
نام خانوادگی :
کد پرسنلی:
1 - با كدام يك از نرم افزارهاي زير مي توان آزمايش طراحي كرد؟2 - براي كدام مورد زير به كار مي رود؟ ( نرم افزار fx-chem 2 )3 - معلمي در تدريس خود از دانش آموزان مي خواهد به سوالات مطرح شده از طريق شبكه پاسخ دهند (پاسخ را به سايت معلم ارسال نمايند ) اين معلم در تدريس خود از كدام يك از روش هاي زير استفاده كرده است؟4 - يك معلم شيمي در طرح درس خود نوشته كه از دانش آموزان انتظار مي رود پس از پايان درس " روند افزايش دما در كره زمين را در مصرف شده با رسم يك نمودار شرح دهيد ." اين پرسش جزء كدام حيطه اهداف رفتاري و در چه سطحي مي باشد ؟ CFCاثرنابودي اوزون توسط مواد5 - روش تدريس يكي از مراحل مهم .............. است .6 - كدام يك از عبارت هاي زير مراحل كاوشگري را به درستي نشان مي دهد ؟7 - مبناي روش كاوشگري چيست ؟8 - در كدام مرحله كاوشگري معلم از توضيح مستقيم درباره ي موقعيت امتناع مي كند ؟9 - در يك تدريس اثر بخش براي آگاهي از ميزان دانسته هاي وسطح توانايي دانش آموزان از كدام مولفه استفاده مي شود ؟10 - كدام مورد مهم ترين عامل در اجراي موفق الگوي كاوشگري است؟