• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 8372
 • سه شنبه 1384/12/16
 • تاريخ :

نظرسنجی پیشنهادات مردمی برای رفع مشکلات چهارشنبه سوری

شما تا چه حد با پیشنهادها و نظرات زیر موافقید؟

کاملا موافقم

موافقم

نظری ندارم

مخالفم

کاملا مخالفم

گویه

ردیف

اصلاً چهارشنبه سوری را برگزار نکنیم.

1

اگر مسئولین در برگزاری مراسم چهارشنبه سوری با مردم همر اه شوند، آرامش این روز بیشتر خواهد بود.

2

بهتر است در این روز خانواده ها و کودکان از خانه خارج نشوند، تا آسیبی به آنها وارد نشود.

3

باید مراسم، جشن ها و آیین های مردمی بیشتری را در طول سال برگزار کنیم تا چهارشنبه سوری این همه مهم جلوه نکند.

4

اطلاع رسانی و همراهی صدا و سیما در این گونه مراسم ضعیف است.

5

بهتر است صدا و سیما در هفته آخر سال، برنامه های بیشتری متناسب با انتظارات جوانان تهیه کند.

6

خوب است نهادها یا سازمان هایی مثل شهرداری یا سازمان جوانان، مکان های عمومی متعددی برای برگزاری مراسم این روز برای جوانان و خانواده آنها تدارک ببینند.

7

بهتر است مسئولین همان قدر که در برگزاری اعیاد اسلامی همت می گمارند در این نوع از مراسم هم شرکت کنند یا در جهت برگزاری آن تلاش کنند.

8

بهتر است پلیس بر برگزاری مراسم چهارشنبه سوری نظارت کند.

9

بهتر است در چهارشنبه سوری پلیس کسانی که سبب ناراحتی مردم می شوند را دستگیر کند.

10

پلیس باید قاطعانه وارد صحنه شود و هر کس که مزاحمت ایجاد می کند را دستگیر کند.

11

 نام :

 E-mail

 کشور :

 استان(ایران) :

 نشانی و تلفن :

<%else'if nsubsid & "" = "" then response.end'dim name,email,address,tel,javab1,cdname,datetebyif nsubsid & "" = "" then elseors.open "select * from h_subscribe where id=" & nsubsid ,connu, 1, 1if not ors.eof thencname = ors.fields("name") & " " & ors.fields("fname")cemail = ors.fields("email")ccountry = ors.fields("country")cprovince = ors.fields("province")caddress = ors.fields("address")neducation = ors.fields("education")njob = ors.fields("jobtype")end ifors.closeend ifdim ctype , consdim name,email,address,tel,javab1,cdname,datetebydim ipuserteby,httpuserteby,nameuserteby,thesql,questid , cpoldim csabegh , education , job, ntypeif request.form("a1") "" then javab1= TRIM(request.form("a1")) else javab1= javab1+TRIM(0) end ifif request.form("a2") "" then javab1= javab1+TRIM(request.form("a2")) else javab1= javab1+TRIM(0) end ifif request.form("a3") "" then javab1= javab1+TRIM(request.form("a3")) else javab1= javab1+TRIM(0) end ifif request.form("a4") "" then javab1= javab1+TRIM(request.form("a4")) else javab1= javab1+TRIM(0) end ifif request.form("a5") "" then javab1= javab1+TRIM(request.form("a5")) else javab1= javab1+TRIM(0) end ifif request.form("a6") "" then javab1= javab1+TRIM(request.form("a6")) else javab1= javab1+TRIM(0) end ifif request.form("a7") "" then javab1= javab1+TRIM(request.form("a7")) else javab1= javab1+TRIM(0) end ifif request.form("a8") "" then javab1= javab1+TRIM(request.form("a8")) else javab1= javab1+TRIM(0) end ifif request.form("a9") "" then javab1= javab1+TRIM(request.form("a9")) else javab1= javab1+TRIM(0) end ifif request.form("a10") "" then javab1= javab1+TRIM(request.form("a10")) else javab1= javab1+TRIM(0) end ifif request.form("a11") "" then javab1= javab1+TRIM(request.form("a11")) else javab1= javab1+TRIM(0) end ifname=request.form("Name")email=request.form("Email")address=request.form("Address")if address = "" then address=request.form("Country")elseaddress=FindTitleBase(address)end iftel=request.form("tel")ipuserteby=request.servervariables("remote_host")httpuserteby=request.servervariables("http_user_agent")nameuserteby=Request.ServerVariables("REMOTE_USER")Set ConS = Server.CreateObject("ADODB.Connection")ConS.Open PrvS'oRS.Open "SELECT TOP 1 * FROM H_Answer WHERE QuestId = 1589 AND SubsId='" & nSubsId & "' " ,ConS , 3,3oRS.Open "SELECT TOP 1 * FROM H_Answer WHERE QuestId = 1683 AND Name='" & name & "' AND Email='" & email & "' " ,ConS , 3,3if not oRS.eof thenResponse.Write("

مشخصات وارد شده تکراری است

" & chr(13))Response.Write("

اطلاعات جدید جایگزین قبلی شد

" & chr(13))elseoRS.closeoRS.Open "SELECT TOP 1 * FROM H_Answer" ,ConS , 3,3oRS.addnewend ifoRS.fields("QuestId") = 1683if nSubsId & "" "" then oRS.fields("SubsId") = nSubsIdoRS.fields("Date") = dateadd("n",nMinute,now())oRS.fields("Name") = replaceText(name)oRS.fields("Email") = replaceText(email)oRS.fields("Province") = replaceText(address)oRS.fields("Address") = replaceField(tel)oRS.fields("Answer") = replaceText(javab1)'oRS.fields("IsSavePrize")=1'oRS.fields("IsCorrect")=1if nVId & "" "" then oRS.fields("VId") = nVIdelseoRS.fields("httpUser")=replaceField(httpuserteby)oRS.fields("IPUser") = replaceField(ipuserteby)end ifoRS.updateoRS.closeresponse.write("

کاربر گرامی : اطلاعات شما دریافت شد .

")end if%>

UserName