• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 8872
 • شنبه 1384/8/14
 • تاريخ :
<%dim cname,cemail,ccountry,cprovince,caddress,neducation,njob, ccityif request.form("name") = "" thendim nkol ,n1,n2,n3,n4,n5,n6,n7,n8,n9ors.open "select count(id) as countid from h_answer where questid=1480 and cast(answer as nvarchar(1))',' AND IsNull(SubsId,0)>0 " ,ConnU, 1, 1if not oRS.eof thennKol=oRS.fields("CountId")end ifoRS.closesub Nomi(byref nKol,byref n1,byref n2,byref n3,byref n4,byref n5,byref n6,byref n7,byref n8,byref n9)oRS.Open "select Count(id) AS CountId ,cast(answer as nvarchar(1)) AS No from h_answer where questid=1480 and cast(answer as nvarchar(1))',' AND IsNull(SubsId,0)>0 group by cast(answer as nvarchar(1)) order by 2" ,ConnU, 1, 1n1=0n2=0n3=0n4=0n5=0n6=0n7=0n8=0n9=0if not oRS.eof thenif oRS.fields("No")="1" thenn1=oRS.fields("CountId") oRS.MoveNext() if oRS.eof then exit subend ifif oRS.fields("No")="2" thenn2=oRS.fields("CountId") oRS.MoveNext() if oRS.eof then exit subend ifif oRS.fields("No")="3" thenn3=oRS.fields("CountId") oRS.MoveNext() if oRS.eof then exit subend ifif oRS.fields("No")="4" thenn4=oRS.fields("CountId") oRS.MoveNext() if oRS.eof then exit subend ifend ifoRS.closeend subNomi nKol,n1,n2,n3,n4,n5,n6,n7,n8,n9on error resume nextoRS.closeon error goto 0if nSubsId & "" = "" then elseoRS.Open "SELECT * FROM H_Subscribe WHERE Id=" & nSubsId ,ConnU, 1, 1if not oRS.eof thencName = oRS.fields("Name") & " " & oRS.fields("FName")cEmail = oRS.fields("Email")cCountry = oRS.fields("Country")cProvince = oRS.fields("Province")cAddress = oRS.fields("Address")nEducation = oRS.fields("Education")nJob = oRS.fields("JobType")end ifoRS.closeend if%>

کدامیک از سریالهای تلویزیونی در ماه مبارک رمضان از جهت مضمون و ساختار بیشتر مورد توجه شما قرار گرفت ؟

مرده متحرک ( شبکه 1 )

او یک فرشته بود ( شبکه 2 )

متهم گریخت ( شبکه 3 )

برای آخرین بار ( شبکه 5 )

 نقد سریال های تلویزیونی ماه رمضان 

 نام :

 E-mail

 کشور :

 استان(ایران) :


 نشانی و تلفن :

 نتایج نظرات تاکنون :

مرده متحرک ( شبکه 1 )

او یک فرشته بود ( شبکه 2 )

متهم گریخت ( شبکه 3 )

برای آخرین بار ( شبکه 5 )

       تعداد کل شرکت کنندگان

<%else'if nsubsid & "" = "" then response.enddim ctype , consdim name,email,address,tel,javab1,cdname,datetebydim ipuserteby,httpuserteby,nameuserteby,thesql,questid , cpoldim csabegh , education , job, ntypeif request.form("selfilm") "" then javab1= TRIM(request.form("SelFilm")) & chr(13) & chr(10)name=request.form("Name")email=request.form("Email")address=request.form("Address")if address = "" then address=request.form("Country")elseaddress=FindTitleBase(address)end iftel=request.form("tel")ipuserteby=request.servervariables("remote_host")httpuserteby=request.servervariables("http_user_agent")nameuserteby=Request.ServerVariables("REMOTE_USER")Set ConS = Server.CreateObject("ADODB.Connection")ConS.Open PrvSoRS.Open "SELECT TOP 1 * FROM H_Answer WHERE QuestId = 1480 AND Name='" & name & "' AND Email='" & email & "' " ,ConS , 3,3if not oRS.eof thenResponse.Write("

نام و " & " Email " & " وارد شده تکراری است

" & chr(13))Response.Write("

پیش بینی جدید جایگزین قبلی شد

" & chr(13))'Response.Write("

" & chr(13))'Response.endelseoRS.closeoRS.Open "SELECT TOP 1 * FROM H_Answer" ,ConS , 3,3oRS.addnewend ifoRS.fields("QuestId") = 1480if nSubsId & "" "" then oRS.fields("SubsId") = nSubsIdoRS.fields("Date") = dateadd("n",nMinute,now())oRS.fields("Name") = replaceText(name)oRS.fields("Email") = replaceText(email)oRS.fields("Province") = replaceText(address)oRS.fields("Address") = replaceField(tel)oRS.fields("Answer") = replaceText(javab1)if nVId & "" "" then oRS.fields("VId") = nVIdelseoRS.fields("httpUser")=replaceField(chttpUser)oRS.fields("IPUser") = replaceField(cIPUser)end ifoRS.updateoRS.closeresponse.write("

کاربر گرامی : اطلاعات شما دریافت شد .

")end if%>

همایش مدیریتی کاربری انجمن ها

همایش مدیریتی کاربری انجمن ها

همایش مدیریتی کاربری انجمن ها
دکتر حداد عادل عضو ویژه افتخاری تبیان

دکتر حداد عادل عضو ویژه افتخاری تبیان

دکتر حداد عادل عضو ویژه افتخاری تبیان
UserName